ĐIỀU LỆ HỘI GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM

  17/04/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

HỘI GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC

VIỆT NAM

 

Chương I

TÊN HỘI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi

Tên của Hội: Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Society of Pathology and Cytology

Tên viết tắt tiếng Anh: VSPC

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của của những người làm công tác giải phẫu bệnh, tế bào bệnh học, công lập và ngoài công lập, đang công tác hay đã nghỉ hưu, cùng nhau đoàn kết xây dựng chuyên ngành tiến bộ, hiện đại vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân và phục vụ thi hành pháp luật.

Điều 3. Phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

Hội Giai phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ này. Hoạt động của Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Viêt Nam là thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung đã được quy định trong bản Điều lệ của Tổng hội Y học Việt Nam, nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động theo đúng qui định của pháp luật Nhà Nước ban hành.

Trụ sở của Hội đặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA HỘI

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội

1. Hoạt động của Hội phải tôn trọng và thi hành theo đúng Điều lệ của Hội đã được phê duyệt và Điều lệ của Tổng hội Y học Việt Nam.

2. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội và các hội viên trong chuyên khoa.

3. Động viên, giúp đỡ các cán bộ, hội viên của Hội giữ gìn, phát huy truyền thống y đức, y đạo, cùng nhau đoàn kết khắc phục khó khăn để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, yêu ngành, yêu nghề, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng chuyên ngành ngày càng tiến bộ.

4. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nhiệp vụ cho người hành nghề Y tư nhân trong lĩnh vực Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học. Phổ biến kiến thức cho hội viên, cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo qui định của pháp luật.

5. Trao đổi kinh nghiệm hợp tác song phương hoặc đa phương với các tổ chức khoa học kỹ thuật, các cơ quan, đoàn thể hữu quan trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

6. Tham gia các hoạt động có liên quan của Tổng hội Y học Việt Nam và báo cáo với Tổng hội và Bộ Y tế về hoạt động của Hội.

7. Đề nghị, thảo luận, phê bình công việc của Tổng hội Y học Việt Nam.

8. Giới thiệu người tham gia ứng cử và bầu cử vào Ban Chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam.

Điều 5. Quyền của Hội

1. Tuyên truyền mục đích của Hội

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.

4. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hội.

5. Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân và giám định công nghệ về y học, chủ yếu những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của hội viên cũng như chức năng hoạt động của chuyên ngành Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học.

6. Tham gia ý kiến vào các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo qui định của pháp luật. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.

7. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

10. Hội có phạm vi hoạt động cả nước, được gia nhập làm hội viên của các Hội quốc tế và khu vực có liên quan đến cùng lĩnh vực hoạt động của Hội theo qui định của pháp luật. Bảo vệ quyền lợi, xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Chương III

HỘI VIÊN

Điêu 6. Điều kiện trở thành hội viên

Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, tự nguyện xin gia nhập và hoạt động trong tổ chức của Hội có thể được công nhận là hội viên:

1. Là bác sỹ, y sỹ, kỹ thuật viên trung, cao cấp thuộc chuyên khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học đang công tác trong khu vực Nhà nước hoặc tư nhân hay đã nghỉ hưu ở trong nước, tự nguyện gia nhập Hội.

2. Những người có nhiều đóng góp cho nghiên cứu khoa học, chuyên môn hoặc nghiệp vụ liên quan đến giải phẫu bệnh, tế bào bệnh học có thể xin gia nhập Hội. Trường hợp này cần có hai hội viên giới thiệu và được Ban chấp hành Hội chấp nhận.

Điều 7. Nhiệm vụ của hội viên

1. Tôn trọng Điều lệ Hội, nghiêm chỉnh chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội. Tuyên truyền phát triển hội viên, vận động quần chúng hưởng ứng mọi hoạt động của Hội.

2. Chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ Hội và với các Hội thành viên khác của Tổng hội Y học Việt Nam để cùng nhau xây dựng chuyên ngành Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học ngày càng tiến bộ và hiện đại.

3. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là những kinh nghiệm tốt trong chuyên khoa, góp phần tích cực vào công tác phát hiện bệnh, chẩn đoán bệnh, phòng bệnh, chữa bệnh, đào tạo cán bộ, giữ gìn sự trong sáng của y đức, y đạo, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

4. Đấu tranh chống những tư tưởng, hành động có hại đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Hội.

5. Chủ trì tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học trong phạm toàn quốc.

6. Tham gia sinh hoạt Hội, tìm đọc, phổ biến hoặc mua các tạp chí, ấn phẩm của Hội, Tổng hội Y học Việt Nam xuất bản để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Đóng hội phí theo qui định của điều lệ Hội.

Điều 8. Quyền lợi của hội viên

1. Thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội, hưởng ứng, đề cử và bầu Ban chấp hành Hội và chi Hội.

2. Được bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, về qui chế chuyên môn nghiệp vụ, được khuyến khích phát huy khả năng về mọi mặt để phục vụ nhân dân.

3. Được trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật của Hội.

4. Được Hội nhận xét về công trình, tác phẩm của mình, khi cần thiết, được đề nghị chính quyền khen thưởng hoặc công nhận, bảo vệ quyền tác giả sáng tác.

5. Được Hội và Tổng hội Y học Việt Nam bảo vệ các quyền hợp pháp, chính đáng trong hoạt động nghề nghiệp nếu xét thấy bị xâm phạm.

7. Xin ra khỏi Hội khi xét thấy không đủ điều kiện tham gia.

Chương IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 9. Tổ chức của Hội gồm có:

1. Đại hội đại biểu toàn quốc

2. Ban chấp hành Hội

3. Ban thường vụ Hội

4. Các đơn vị trực thuộc Hội, Văn phòng Hội, các Chi hội chuyên khoa ở Trung ương, các Chi hội ở các tỉnh, thành phố.

Điều 10. Đại hội đại biểu toàn quốc

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc hoặc Đại hội toàn thể. Nhiệm kỳ Đại hội là 5 năm.

1. Đại hội đại biểu toàn quốc hay Đại hội toàn thể hội viên bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội qui định, nhưng không quá 15% tổng số hội viên.

2. Những nội dung chủ yếu tại Đại hội:

a. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng hoạt động của Hội, báo cáo điều hành của Ban Chấp hành, báo cáo của Ban kiểm tra, quyết toán tài chính.

b. Bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra Hội và các chức danh lãnh đạo.

c. Bổ sung, sửa đổi điều lệ (nếu có).

d. Thông qua Nghị quyết Đại hội

3. Đại hội họp bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành Hội trở lên hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị. Số đại biểu dự Đại hội do Ban Chấp hành qui định.

Điều 11. Nguyên tắc biểu quyết

1. Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc qui định hình thức bỏ phiếu do Đại hội quyết định. Người trúng các chức danh phải đạt quá bán (trên 50%) số đại biểu tham dự biểu quyết nhất trí.

2. Việc biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội phải được ít nhất 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tán thành.

Điều 12. Ban chấp hành Hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Ban chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo Hội giữa hai kỳ Đại hội. Nhiệm lỳ Ban chấp hành Hội là 5 năm. Ban chấp hành Hội mỗi năm họp một lần.

1. Tổ chức hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc.

2. Hiệp thương dân chủ bầu Ban thường vụ (Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Phó tổng thư ký, một số ủy viên); cử, bổ nhiệm, thay thế, miễn nhiệm các chức danh trên.

3. Xem xét, quyết định công nhận làm thành viên, hội viên và thôi làm thành viên, hội viên của Hội.

4. Xét khen thưởng hoặc để hội viên tự nguyện xin ra Hội

5. Góp ý kiến, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về các vấn đề liên quan tới chuyên ngành và lĩnh vực hoạt động của Hội.

6. Quyết định việc thu chi tài chính của Hội.

Điều 13. Ban Thường vụ Hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Ban Chấp hành bầu ra Ban Thường vụ để giúp Ban Chấp hành điều hành công việc thường xuyên của Hội.

1. Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký và một số ủy viên. Số ủy viên Thường vụ không quá 1/3 (một phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành.

2. Tùy nhu cầu công tác, Ban Thường vụ có thể thành lập các Ban chuyên môn: Ban kiểm tra, Ban tổ chức cán bộ, Ban khoa giáo kỹ thuật, Ban tuyên truyền và xuất bản, Ban quan hệ quốc tế, Ban tư vấn phản biện và giám định xã hội về khoa học công nghệ y học - đặc biệt trong lĩnh vực Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học, Ban kinh tế tài chính. Mỗi Ban do một ủy viên Thường vụ phụ trách. Hội có thể có các tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ được thành lập theo đúng qui định của Nhà nước.

Chương V

KHEN THƯỞNG , KỶ LUẬT

Điều 14. Khen thưởng

Hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội sẽ được Ban Chấp hành quyết định khen thưởng hoặc đề nghị Tổng hội Y học Việt Nam, các cấp chính quyền khen thưởng theo qui định của pháp luật.

Điều 15. Kỷ luật

Hội viên vi phạm những điều sau đây, tùy lỗi nặng nhẹ mà phê bình hoặc đưa ra khỏi Hội:

1. Làm tổn hại uy tín của Hội, Tổng hội Y học Việt Nam.

2. Hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của Hội, làm trái Điều lệ của Hội và Tổng hội Y học Việt Nam.

3. Bị kỷ luật của chính quyền từ mức sa thải hoặc bị tòa án truy cứu trách nhiệm hình sự

Chương VI

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 16. Tài chính của Hội bao gồm:

1. Hội phí của hội viên

2. Viện trợ bằng tiền và hiện vật của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

3. Thu nhập do các hoạt động gây qũy hợp pháp khác.

4. Tài chính của Hội được quản lý và sử dụng theo quy định của Ban Chấp hành Hội và sự hướng dẫn của Bộ Tài chính theo qui định của pháp luật.

Điều 17. Điều kiện giải thể và thanh quyết toán tài sản, tài chính

1. Đối với tài sản, tài chính do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ và do Nhà nước hỗ trợ mà Hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh quyết toán các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

2. Đối với tài sản, tài chính do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ và do Nhà nước hỗ trợ mà Hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh quyết toán các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ này gồm 7 chương, 18 điều đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2012.

Chỉ có Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội.

2. Điều lệ này có hiệu lực thi hành theo quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

HỘI GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM

Bình luận

Tin tức mới

Vinashine
Vanban